Regulamin sklepu

 

Regulamin sklepu internetowego Rafał Jędruch - STORE

 

§ 1 

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy Rafał Jędruch - STORE, dostępny pod adresem internetowym rafaljedruch.pl, prowadzony jest przez Rafała Jędrucha prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SAKS OFF ON, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7872022542, REGON 364953212.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 2

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SAKS OFF ON, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7872022542, REGON 364953212.
 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym rafaljedruch.pl
 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt cyfrowy- dostępna w Sklepie rzecz/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 13. Dysk Google - wirtualne miejsce przechowywania Produktów cyfrowych przez Sklep.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@rafaljedruch.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48536208252
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie oraz poprzez formularz kontaktowy.
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 - 13:00

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Safari, Opera itp,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres email i hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 2. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk  „KOSZYK, zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z jedynej metody dostawy zamówionego Produktu jakim jest wysłanie Produktów na adres e-mail Konsumenta podany w Formularzu Zamówienia.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. PayPal
 2. Przelewy24
 3. PayU

     3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za                   stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia PDF, Ebook, Video Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24h od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Po dokonaniu płatności przez Konsumenta za zakupione produkty, otrzyma on drogą mailową link do pobrania produktu. Zalecane jest niezwłoczne pobranie każdego zakupionego produktu. Kupiony produkt można pobrać jeden raz. Link jest aktywny przez 30 dni od momentu zakupu.
 5. Konsument może pobrać zakupione materiały tylko raz. W przypadku problemów z pobraniem zaleca się kontakt ze Sklepem sklep@rafaljedruch.pl

§ 10

Lekcje prywatne online

 

W przypadku zakupu kuponu na prywatne lekcje online lub pakietu 4 lekcji, mogą obowiązywać inne zasady i warunki korzystania. Zobacz je poniżej.

Kupony na prywatne lekcje online są aktywne przez 6 miesięcy (w przypadku kuponu na jedną lekcję) lub 12 miesięcy (w przypadku kuponu na 4 lekcje) od daty zakupu. Możesz go używać w dowolnym momencie w tym okresie, raz w przypadku kuponu na jedną lekcję i 4 razy w przypadku kuponu na 4 lekcje.

Zasady anulowania: możesz anulować lekcję bez żadnych konsekwencji minimum 24h przed planowanym terminem. Kiedy anulujesz lekcję później, kupon traci swoją wartość (w przypadku kuponu na wiele lekcji tracisz tylko jedną lekcję; jeśli nadal masz lekcje dostępne w kuponie, pozostają one aktywne, ale jeśli to jest to twój ostatni kupon traci swoją wartość). To samo dotyczy mnie, mogę anulować lekcję minimum 24h, ale gdy zrobię to później, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy (częściowy w przypadku kuponu na wiele lekcji) lub ustalimy inną datę.

W przypadku problemów z połączeniem internetowym lub jakością transmisji z mojej strony lub z Twojej strony, które powodują problemy z komunikacją, nie uwzględniam czasu tego wypadku na lekcji. 

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Sklep nie uwzględnia zwrotów.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 12

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są autorskie Produkty cyfrowe chronione prawem autorskim.
 2. Sklep przyjmuje i uwzględnia reklamację dotyczące jakości produktów cyfrowych w terminie 7 dni od zakupu poprzez formularz kontaktowy lub mail sklep@rafaljedruch.pl
 3. Sklep nie udziela Konsumentowi gwarancji na Produkty.

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, oraz w celu rozliczeń podatkowych.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl